Performanta energetica a cladirilor: noi prevederi au intrat in vigoare

0
766

„>

Pentru a putea fi introduse în programele de creștere a performanței energetice, în blocurile de locuințe trebuie să fie înființate asociații de proprietari.

Acesta pentru apartamentele cu destinația de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, inclusiv pentru apartamentele aflate în proprietatea persoanelor fizice declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă care nu desfășoară activitate economică și au destinația de locuință.

Noile prevederi, intrate în vigoare, vizează punerea în aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

În următoarele două luni, Ministerul Dezvoltării va pune la dispoziția autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor administrativ-teritoriale platforma digitală investitii.mdlpa.ro.

Coordonatorul local va înștiința asociațiile de proprietari constituite în imobilele incluse în baza de date, respectiv proprietarii, asupra posibilității înscrierii în programul local și transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale, în termen de 30 de zile de la finalizarea inventarierii și publicarea pe site a acesteia.

În fiecare an, coordonatorul local va centraliza solicitările asociațiilor de proprietari primite până pe data de 30 iunie a anului, va întocmi/actualiza programul local multianual și îl va supune aprobării autorității deliberative a administrației publice locale cel târziu până la data de 31 iulie.

 

În programele locale pot fi incluse:

* blocuri de locuințe construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005;

* blocuri de locuințe la care s-au executat lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, la data includerii în programul local;

* locuințe sociale și celelalte unități locative, realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea altor subiecte de drept și în administrarea autorităților deliberative ale administrației publice locale, conform legii, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;

* locuințe unifamiliale, realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluțiilor în funcție de caracteristicile, particularitățile și valoarea arhitecturală a locuințelor;

* locuințele sociale și unifamiliale expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică la care s-au executat lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, la data includerii în programul local.

La terminarea lucrărilor de intervenție, coordonatorul local va organiza recepția la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociației de proprietari, și va pune la dispoziția acesteia certificatul de performanță energetică a blocului de locuințe, cu evidențierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului de locuințe izolat termic.
Recepția finală va fi organizată de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanție de bună execuție de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociației de proprietari.

Fnanțarea realizării auditului energetic, expertizei tehnice, proiectării și executării lucrărilor de intervenții va fi asigurată din:

* fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale;

* fondul de reparații al asociațiilor de proprietari;

* fonduri alocate prin transferuri de la bugetul de stat;

* fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene;

* fonduri aferente Planului național de redresare și reziliență;

* fondurile europene nerambursabile aferente Politicii de coeziune 2021—2027;

* alte surse legal constituite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here