Propuneri CNIPMMR privind modificarea/completarea/simplificarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru și investiții destinate IMM-urilor în contextul crizei COVID-19

0
1933

 

 

Titlul inițial Textul inițial Textul propus/Propuneri de modificare Observații
Capitolul II – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile
Art.5 – (1)

 

a) IMM-uri care fac dovada, prin situațiile financiare depuse la 31.12.2019, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii;

 

a) IMM-uri autonome care fac dovada, prin situațiile financiare depuse la data instituirii stării de urgență, respective la data de 16 martie 2020, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii; IMM autonom nu este partener sau legat cu altă întreprindere
Introducerea unui punct nou e)  IMM-uri / Persoane fizice autorizate din domeniul activităților sportive… Domeniul activităților sportive a fost afectat în egală măsură de pandemia Coronavirus
(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion de 1%, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

 

(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion de minim 20%, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.
Art.6 b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b), c)  și d); b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 2.000 euro, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b), c)  și d);
Art.7 Introducerea unui punct nou h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului
Art.9, Etapa 4

 

Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgranturi; Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare să fie eligibile potrivit procedurilor din domeniul fondurilor europene
Etapa 9 Beneficiarul depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, la bancă, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia Raportul preliminar privind cheltuielile efectuate sa fie depus de către beneficiar anterior datei la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia.
Capitolul III – Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor
Art.10 (3) (3) Verificarea încadrării în categoria IMM-urilor se face pe bază de eșantion de 1% pe perioada implementării proiectelor (3) Verificarea încadrării în categoria IMM-urilor se face pe bază de eșantion de 20% pe perioada implementării proiectelor
Art.12 Granturile pentru capital de

lucru se acordă, pe bază de contract de

acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor

din domeniile de activitate: restaurante,

hoteluri, cafenele, servicii din domeniul

transporturilor, agențiile de turism,

editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum

și al organizărilor de evenimente a căror

activitate curentă a fost afectată de

răspândirea virusului COVID-19 sau a căror

activitate a fost interzisă prin ordonanțe

militare pe perioada stării de urgență

și/sau pe perioada stării de alertă. Lista

domeniilor de activitate eligibile este

prevăzută la anexa nr. 2.

Includerea urmatorelor domenii: tratament balnear si ingrijire

personala, cabinete de medicina

dentara, industria alimentară, comerț cu ridicata

La art.12 si implicit in Anexa 2 nu

sunt toate activitatile care au fost

inchise prin ordonanta militara.

Propunem adaugarea medicinei

dentare a tratamentului balnear

ingrijirea personala si întregul lanț alimentar.

Art.14 Introducerea unui punct nou h) cheltuielile efectuate pentru plata salariilor și a datoriilor către bugetul de stat
Raportul preliminar privind cheltuielile eligibile sa fie depus de către beneficiar anterior datei la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia
Art.18 (2) Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30 % din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

 

(2) Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 15 % din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov. Regiunea București-Ilfov a fost afectată în egală măsură de pandemia Coronavirus
Art.19 (1) Art.19 (1) Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

Art 19 (1) lit a) se completează astfel:

a)            Agricultură, industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

 

 

Sectorul viticol este exclus

 

 

 

 

 

 

 

 

  Art.19 (1) Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 

Art 19 (1) se completează cu lit. r) distribuție de bunuri de larg consum La punctul 5 „Priorități strategice”, „Prioritatea 4: Promovarea celor 10 sectoare de viitor” din HG nr. 775/2015, este subliniată importanța distribuției: “Pe lângă sectoarele productive de viitor identificate ca fiind sectoare cu potențial de export și de specializare inteligentă, pentru asigurarea competitivității economiei românești pe ansamblu, este nevoie și de un sistem de distribuție eficient care să asigure legătura dintre produsele sectoarelor identificate ca fiind de viitor și utilizatorii finali, în siguranță și cu costuri minime. “
Art.19 (1) pct. m) Servicii de educație: creșe și grădinițe;

 

Servicii de educație: școli, creșe și grădinițe;

 

Art.21 e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București – Ilfov de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

 

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București – Ilfov de minim 15% din valoarea proiectului solicitat la finanțare Idem ca mai sus
Art.23 a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii,….. a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, inclusiv tehnologii software
Capitolul IV – Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor
Includerea pe lista beneficiarilor eligibili ai sprijinului de tip „microgranturi”a tuturor formelor de organizare a IMM prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Completarea listei actuale de la art. 5, alin (1), lit. b), cu „întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale”. Menționăm că și aceste tipuri de beneficiari au fost afectați în egală măsură de criza COVID-19 ca și restul potențialilor beneficiari ai acestui program.
Art.17 alin. (1) Introducerea ca eligibile a investițiilor necesare pentru crearea unei noi unități de producție/prestare servicii și diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Menționăm că acest tip de investiții sunt necesare mai ales în contextul crizei COVID-19 care determină necesitatea regândirii modelului de business al companiilor afectate. Simpla extindere/reabilitarea unităților existente/realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente nu va determina creșterea adaptabilității pe piață a întreprinderilor beneficiare de sprijin.
a) extinderea capacităților de

producție existente, precum și pentru

extinderea capacităților de prestării de

servicii;

b) realizarea de unități noi ale

capacităților de producție existente,

precum și pentru realizarea unor unități

noi de prestare de servicii;

c) reabilitarea/modernizarea

unităților de producție existente precum și

pentru reabilitarea/modernizarea unor

unități noi de prestare de servicii.

a) extinderea capacităților de

producție existente/ prestari servicii

existente,

b) realizarea de unități noi de

producție/ prestare servicii;

c) reabilitarea/modernizarea

unităților de producție existente /

prestari servicii existente

Sa rezulte foarte clar faptul ca se finanteaza extinderea capacitatilor

existente de productie/ servicii,

realizarea de unitati noi de

productie/ servicii respectiv

reabilitare / modernizare. Sa nu se

interpreteze faptul ca un anumit tip de investitie este permis doar

pentru productie sau doar pentru

servicii

 Art.22 (1) Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE în Ghidul solicitantului, sunt incluse în anexa 4 și includ:

c) Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;

 

 Art.22 (1) Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE în Ghidul solicitantului, sunt incluse în anexa 4 și includ:

c) Raportul între cifra de afaceri și grantul solicitat;

 

 Un comportament economic sanatos presupune realizarea de investitii. Firmele care fac investitii, au un profit mai mic. Prin criteriul raportului dintre profit si grantul solicitat, sunt penalizate pe nedrept, firmele care fac investitii. Criteriul corect pentru capacitatea financiara este raportul dintre cifra de afaceri si grantul solicitat.
Art.22 (1) Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE în Ghidul solicitantului, sunt incluse în anexa 4 și includ:

d) Apartenența produselor/serviciilor obținute la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile.

Solicitam eliminarea acestui criteriu.

 

Acest criteriu este discriminatoriu pentru firmele care nu fac export si se adreseaza pietei interne. Antreprenorii gasesc oportunitati indiferent de piata si nu trebuie penalizati daca aleg piata interna sau se intampla sa aleaga un domeniu in care Romania nu sta bine la export. Consideram ca acest program nu este unul de stimulare a exporturilor si incalca prevederile UE prin pastrarea acestui criteriu.
b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte

Peste 35% – 35 puncte

• >=25% și <35% – 30 puncte

• >=20% și <25% – 20 puncte

• >15% și <20% – 10 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte

Peste 25% – 20 puncte

• >=20% și <25% – 20 puncte

• >15% și <20% – 10 puncte

Consideram ca o contributie proprie de 35% pentru punctaj maxim, la care se adauga TVA-ul neeligibil, reprezinta o cofinantare prea mare pentru beneficiari.
c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

• < =2 – 30 puncte

• >2 și <=3 – 20 puncte

• >3 și <=4 – 10 puncte

• >4 – 5 puncte

c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și cifra de afaceri înregistrata în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

• < =2 – 30 puncte

• >2 și <=3 – 20 puncte

• >3 și <=4 – 10 puncte

• >4 – 5 puncte

Consideram ca raportul dintre cifra de afaceri si grantul solicitat reprezinta indicatorul corect pentru stabilirea punctajului, pentru a nu discrimina firmele care fac investitii si adopta un comportament economic sanatos.
d) Apartenența domeniului

de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte

• Sold negativ – 10 puncte

• Sold pozitiv – 0 puncte

 

Includerea unor elemente

calitative a planului de afacere cum ar fi:

Proiectul este complementar altui proiect / altor proiecte realizate de către solicitant din alte surse de finanțare proprii sau private.

Utilizarea surselor regenerabile de energie.

Costurile investiției sunt suficient fundamentate.

(POR 2.1.A)

 

Solicitam renuntarea la criteriul de

apartenenta a domeniului de activitate la soldul balantei comerciale si inlocuirea lui cu o serie de criterii privind calitatea planului de afaceri. Consideram ca cele mai bune planuri de afaceri trebuie sa intre la finantare, indiferent daca beneficiarii isi propun sa faca export sau nu si indiferent de codul CAEN ales. Tinand cont ca bugetul acestui program va permite finantarea unui numar mic de planuri de afaceri, efortul externalizarii procesului de evaluare a planurilor de afaceri catre experti va fi unul redus.

Solicităm eliminarea criteriilor privind apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale Acest criteriu este nerelevant pentru acordarea de sprijin pentru activitățile economice naționale și nu este legat de performanță întreprinderilor.
Art.1, lit.c Completarea articolului cu următoarele: …servicii acordate IMMurilor,

necesare pentru

extinderea/ reabilitarea/modernizarea

capacităților de producție/servicii

existente, realizarea unor capacități

de producție/ servicii noi,

achiziționarea de echipamente,

utilaje și instalații, mobilier specific/

mobilier birou, active necorporale

referitoare la brevete de nclusive,

marci de produse, software necesar

desfasurarii activitatii, precum și

pentru modernizarea, reabilitarea,

extinderea clădirilor existente sau

achiziționarea unor clădiri destinate

activităților de producție/ servicii

noi, nclusive pentru achiziționarea de

terenuri necesare realizării

investițiilor în limita a 10% din

valoarea proiectelor care fac obiectul

cererilor de finanțare

Capitolul V-Dispoziții finale
Art.23 (1) Includerea in categoria cheltuielilor mentionate la pct.a) si c) a urmatoarelor:

active necorporale referitoare la

brevete de inventie, marci de

produse, software necesar desfasurarii activitatii,

 

Achizitia de licente si software este

foarte importanta in contextul

digitalizarii, ar trebui mentionat

explicit ca fiind eligibil si celtuielile

cu achizitia de licente si software.

Art 26 Monitorizarea durabilității investițiilor beneficiarilor de granturi descriși în prezenta ordonanță de urgență se va face pe o perioadă de 3 ani după încheierea implementării proiectului.

 

Monitorizarea durabilității investițiilor beneficiarilor de granturi descriși în prezenta ordonanță de urgență se va face de către MEEMA în parteneriat public-privat cu organizații reprezentative ale mediului de afaceri.
Propuneri cu aplicabilitate generală
1. Propunem eliminarea certificatului de situatii de urgenta in baza OUG 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, deoarece Guvernul a renuntat la folosirea acestuia in cadrul programelor de sprijinire a IMM-urilor, cum ar fi somajul tehnic.
2. La definirea beneficiarilor să fie incluse și întreprinderile sociale fără limitare la coduri CAEN, ONG-urile, furnizorii  de formare profesionala și pensiunile
3. Eliminarea prevederii referitoare la „Raportul între profitul operațional și grantul solicitat”, care favorizează firmele foarte profitabile neafectate de criză
4. Acordarea granturilor cu obligatia platii datoriilor la buget din grant
5. Eliminarea obligativității certificatului pentru situatii de urgenta la granturile pentru capital de lucru deoarece firmele care nu au solicitat acest document vor fi excluse de la finantare.
Propuneri extindere coduri CAEN eligibile
0121 Cultivarea strugurilor
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4634 Comert cu ridicata al bauturilor
4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare bauturi si tutun
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific
4641 Comert cu ridicata at produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 Comert cu amanuntul at discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrare audio/video, in magazine specializate
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica stictarie si produse de intretinere
4645 Comert cu ridicata at produselor cosmetice si de parfumerie
4647 Comert cu ridicata at mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
4648 Comert cu ridicata at ceasurilor si bijuteriilor
4649 Comert cu ridicata at altor bunuri de uz gospodaresc
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate Cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software­ului in magazine specializate
4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio video in magazine specializate
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, at articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761 Comert cu amanuntul al cartilor in magazine specializate
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altar bunuri noi, in magazine specializate
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
6821 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
6910 Activitati juridice
7500 Activitati veterinare
8559 Alte forme de invatamant
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
9604 Activitati de intretinere corporala

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here