COVID-19-Pentru o mai buna informare!

0
1344

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19  

 

Secțiunea 1

Titlul prezentului act normativ

Proiect de act normativ privind organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în  contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

Secțiunea a 2-a

Motivele emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situației actuale Numărul tot mai mare de persoane afectate de epidemia coronavirusului SARS-CoV-2 impune derularea, în regim de urgență, a unor ample campanii de informare publică pe durata stării de urgență și mai ales după încetarea stării de urgență, la nivel național și local, prin intermediul serviciilor de radiodifuziune, a ziarelor tipărite și al furnizorilor de servicii media online și a mijloacelor de publicitate în localități, cu privire la riscurile asociate nerespectării măsurilor sanitare impuse de autoritățile competente împotriva răspândirii coronavirusului în noul context social și economic, precum și cu privire la măsurile necesare pentru reluarea activităților economice după încetarea stării de urgență.

Lipsa derulării unor campanii oficiale de informare, va genera următoarele efecte sociale și economice negative:

·         diminuare conformării voluntare față de măsurile sanitare impuse de autoritățile competente;

·         creșterea numărului de persoane afectate de infectarea cu SARS-CoV-2;

·         creșterea cheltuielilor sanitare pe termen scurt și mediu;

·         prelungirea crizei sanitare și, implicit, prelungirea efectelor negative resimțite de populație;

·         creșterea accelerată a șomajului;

·         adâncirea dezechilibrelor macroeconomice;

·         întârzierea relansării economice, cu consecințe deosebit de grave asupra mediului economic privat și asupra numărului de locuri de muncă din economie.

De asemenea, pe fondul încetinirii activităților economice, cea mai mare parte a instituțiilor care activează în domeniul mass-media și al publicității și-au diminuat încasările cu procente cuprinse între 40% și 80%, ceea ce numai la nivelul radiodifuzorilor înseamnă pierderi de circa 125 milioane Euro, iar în lipsa unor campanii de informare susținute financiar, activitatea instituțiilor mass-media ar putea fi grav afectată, cu consecințe negative în ceea ce privește asigurarea dreptului la o informare corectă și echilibrată a cetățenilor într-o perioadă critică în care nevoia de informare este esențială.

Situația descrisă mai sus necesită măsuri urgente, aplicabile în perioada 1 mai 2020 – 31 august 2020.

Orice întârziere ar putea produce consecințe sanitare, economice și sociale deosebit de grave și ar genera o prelungire a crizei sanitare și economice în România.

Pentru aceste motive și în această conjunctură cu totul excepțională, se impune reglementarea în regim de urgență a modului de derulare a campaniilor de informare publică.

2. Schimbări preconizate Campaniile derulate în temeiul prezentului act normativ, se vor concretiza în acțiuni detaliate de informare a cetățenilor și agenților economici, de explicare amănunțită a procedurilor specifice în relația cu autoritățile publice, informații care vor completa comunicatele și anunțurile de interes public formulate în temeiul Ordonanței de urgență nr.1 din 21 ianuarie 1999, privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Trebuie precizat faptul că aceste campanii, precum și alte măsuri prevăzute de prezentul act normativ își vor continua aplicabilitatea și după încetarea stării de urgență decretată de Președintele României, ceea ce creează cadrul legal pentru desfășurarea unor asemenea acțiuni informative după încetarea stării de urgență.

Mai mult decât atât, prin conținutul lor informativ, campaniile derulate în temeiul prezentului act normativ reprezintă acțiuni distincte de informare, care nu se suprapun cu informațiile furnizate prin comunicatele și anunțurile de interes public derulate în mod gratuit, având în vedere că unele dintre campanii vor viza informarea cetățenilor cu privire la reluarea activității economice în unele sectoare de activitate și modalitățile în care populația ar trebui să se conformeze noilor reglementări. De asemenea, campaniile pot viza modalități specifice de acces pentru agenții economici la diferite scheme de sprijin guvernamental, în vederea reluării activității economice, într-un timp cât mai scurt de la încetarea stării de urgență.

 

Măsuri pentru informarea corectă a populației

În perioada 1 mai 2020 – 31 august 2020, Guvernul României va difuza contra cost, prin intermediul serviciilor de radiodifuziune, ziarelor tipărite și al serviciilor media online și de panotaj, înregistrate în România (televiziuni, radiouri, ziare tipărite, platforme web de știri, mijloace de publicitate în localități), campanii de informare publică, privind:

– măsurile necesare pe care populația trebuie să le respecte în vederea prevenirii și limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în perioada după încetarea stării de urgență;

– măsurile necesare adoptate de autorități în vederea reluării activităților economice de către agenții economici din România;

Termenul prevăzut pentru derularea campaniilor după data încetării stării de urgență are în vedere faptul că încetarea stării de urgență nu echivalează automat cu încetarea efectelor sanitare și economice generate de epidemia de SARS-CoV-2.

Acest termen reprezintă perioada medie, prin raportare la crizele sanitare anterioare, în care autoritățile au continuat să adopte măsuri și să deruleze campanii de informare publică, până la eliminarea tuturor riscurilor sanitare și economice.

Campaniile se vor derula începând cu data de 1 mai 2020,  pe perioada  stării de urgență, prelungită prin Decretul Președintelui României nr.240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgentă pe teritoriul României și până la data de 31 august 2020, când se anticipează că efectele sanitare și economice negative își vor pierde din intensitate.

Campaniile de informare publică vor fi realizate de Guvernul României și gestionate de către Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Bugetul total al campaniilor derulate în temeiul prezentului act normativ, pentru perioada 1 mai 2020 – 31 august 2020 este de maxim 200.000.000 lei.

Necesitatea achitării contravalorii acestor campanii provine din faptul că amplele campanii guvernamentale derulate în temeiul prezentului act normativ sunt complementare comunicatelor și anunțurilor de interes public care sunt difuzate în mod gratuit.

Trebuie precizat faptul că în virtutea mecanismului de implicare a tuturor furnizorilor media, naționali și locali, în derulare acestor campanii, plata serviciilor prestate în cadrul acestei campanii nu produce interferențe în domeniul concurenței loiale și nici nu reprezintă un ajutor de stat, în condițiile în care toți furnizorii pot participa, dacă întrunesc un set minimal de criterii.

Mai mult decât atât, impactul bugetar asupra bugetului de stat este justificat raportat la următoarele aspecte:

–          nerespectarea de către populație a măsurilor de prevenire a extinderii epidemiei, în perioada de după încetarea stării de urgență, ar crește cheltuielile sanitare publice;

–          întârzierea reluării activității unor ramuri esențiale ale economiei României poate genera pierderi pentru bugetul de stat mai mari decât efortul bugetar pentru susținerea măsurilor prevăzute de prezentul act normativ;

 

Măsuri pentru susținerea financiară a campaniei de informare

Guvernul va achita contravaloarea campaniilor derulate în temeiul prezentului act normativ, atât pentru serviciile de radiodifuziune, pentru ziarele tipărite și pentru furnizorii de servicii mass-media online de la nivel național, cât și pentru furnizorii de servicii media de la nivel local și pentru mijloacele de publicitate în localități. Bugetul total al campaniei se va distribui astfel pentru furnizorii de servicii mass-media și publicitate în localități, la nivel național și local:

a)      55% pentru televiziuni, din care 8% pentru televiziunile locale și 47% pentru televiziunile naționale;

b)      25% pentru furnizori media online, din care cel puțin 5% pentru furnizorii media online cu conținut local și 20% pentru furnizorii media online cu conținut național;

c)      12% pentru radiouri, din care 4% pentru radiourile locale și 8% pentru radiourile naționale;

d)     5% pentru ziare tipărite, reviste și publicații periodice, cu apariție regulată;

e)      2% pentru promovare prin folosirea mijloacelor de publicitate în localități, efectuată în condițiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

f)       1% pentru creația și producția materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică.

 

Modalitatea de repartizare a bugetului ține de cont de cotele de piață deținute de furnizorii de servicii mass-media în anul 2019 și specificul social (non-comercial) al campaniei ce urmează să fie derulată.

De asemenea, sumele care vor fi achitate furnizorilor de servicii mass-media vor avea în vedere următoarele criterii:

·         pentru radiodifuzorii naționali (televiziuni și radiouri), se va avea în vedere cota de piață, stabilită în baza audienței măsurate la nivelul anului 2019, de instituții independente și acreditate în domeniu;

·         pentru ziarele tipărite pe suport de hârtie se va avea în vedere tirajul pe ediție, certificat de instituții independente sau în baza declarației pe propria răspundere (pe care editorul publicației se angajează să o certifice prin auditarea de către o un organism independent până la finalizarea campaniei), pentru editorii de presă scrisă, cu cel puțin o publicație cu apariție regulată, neîntreruptă pentru cel puțin 3 luni din 2019, cu un tiraj mediu brut per ediție de cel puțin 500 de copii in medie pe ediție in cazul publicațiilor cu difuzare națională și 200 de copii în cazul publicațiilor locale sau regionale;

·         pentru furnizorii de servicii media online, conform traficului măsurat, dar nu mai puțin de 100.000 de afișări în medie pe lună și cel puțin 20.000 de vizitatori unici în medie pe lună cel puțin 3 luni din 2019;

·         pentru furnizorii de servicii mass-media locali o sumă fixă lunară în funcție de licențele valabile și studiourile autorizate și o sumă variabilă în funcție de numărul de minute de producție știri și emisiuni informative;

·         pentru furnizorii de servicii OOH, o sumă fixă pentru fiecare panou decorat în cadrul campaniei, diferențiată în funcție de tipul panoului, suprafața acestuia și zona de amplasare panoului.

Este important de precizat faptul că Societatea Română de Televiziune (SRTv) și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) participă în mod gratuit la campaniile de informare publică derulate în baza prezentului act normativ.

 

Nu sunt eligibile pentru derularea campaniilor de informare publică societățile care la data de 1 martie 2020, înainte de instituirea stării de urgență: înregistrau debite fiscale sau bugetare la bugetul general consolidat; nu respectau planul de eșalonare a datoriilor sau condițiile de reorganizare pentru societățile aflate în insolvență; nu aveau sediul social înregistrat în România și un administrator identificabil și nu aveau un număr minim de 2 angajați cu timp integral de muncă sau cu timp parțial de muncă și/sau cu contracte de drepturi de autor.

De asemenea, vor putea difuza campaniile de informare publică numai acele companii care editează, dețin, au în administrare sau reprezentare media (regii de vânzări), pe teritoriul României, cel puțin o publicație care își continuă existența în această perioadă sau cel puțin un website funcțional pe această perioadă.

Pentru a putea participa în cadrul campaniilor de informare publică, radiodifuzorii sau instituțiile mass-media vor solicita înregistrarea în campanii prin completarea online a documentelor solicitate – cerere și declarație pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor de eligibilitate –  prin intermediul unei platforme web gestionată de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Condițiile de eligibilitate, cu raportare la activitatea din 2019 până la data de  1 martie 2020, sunt impuse în virtutea faptului că până la această dată activitățile economice și sociale din România nu au fost puternic afectate de epidemia de SARS-CoV-2. În plus, se dorește implicarea în campania de informare a acelor componente din sectorul media și al publicității care au demonstrat bună-credință și conformare fiscală voluntară în perioada anterioară instalării crizei.

 

3. Alte informații Nu este cazul
Secțiunea 3-a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
11 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații Nu este cazul.
Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,

pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

                                                                                                       mii lei

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe

5 ani

2020 2021 2022 2023 2024
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus

din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor

sociale de stat:

(i) contribuții de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus din care:  

 

a) buget de stat, din acesta:
   (i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii +200.000
b) bugete locale:
    (i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat :
 (i) cheltuieli de personal
       (ii) bunuri și servicii
3. Impact financiar, plus/minus din care:  

 

a) buget de stat -200.000
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
 

 

6.

Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informații
Secțiunea a 5-a

Efectele prezentului act  normativ asupra legislației în vigoare

 

1.

Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții

 

 

 

Nu este cazul

 

2.

Conformitatea prezentului act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare Nu este cazul
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare Nu este cazul
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Nu este cazul
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente Nu este cazul
6. Alte informații Nu este cazul.
Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

 

Măsurile propuse au fost supuse consultării publice cu structurile asociative reprezentative din domeniu mass-media și publicitate, în lunile martie și aprilie 2020.

Asociațiile reprezentative care au participat la consultări enumerăm:

·         Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT);

·         Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (ARCA);

·         Asociația Televiziunilor Locale și Regionale din România (ATVLR);

·         Asociația Radiourilor Locale și Regionale (ARLR).

·         IAA România, UAPR.

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ Pe criteriul celei mai mari reprezentativități a domeniului în care prezenta ordonanță are obiectul de reglementare, respectiv: radiodifuzori, publicații tipărită și online, publicitate.

Reprezentativitatea acestor asociații este reflectată în numărul de membri din structurile amintite, în condițiile în care acestea includ peste 80% din industria media și de publicitate.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative  

 

 

Nu este cazul.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.  

Nu este cazul.

5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ;

b) Consiliul Economic și Social;

c) Consiliul Concurenței;

d) Consiliul Național al Audiovizualului;

e) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

6. Alte informații Nu este cazul
Secțiunea a 7-a

 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea

prezentului act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ Nu este cazul
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice Nu este cazul
3. Alte informații Nu este cazul
Secțiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente Nu se înființează noi organisme sau instituții

 

2. Alte informații

 

Nu este cazul.

 

Față de cele prezentate, în temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată, s-a elaborat prezentul proiect de act normativ al Guvernului privind organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în  contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 pe care vă solicităm să-l aprobați.

 

 

SECRETARIATUL GENERAL
AL GUVERNULUI

Antonel TĂNASE

 

 

AVIZĂM FAVORABIL

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Marian Cătălin PREDOIU

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

Vasile-Florin CÎȚU

 

MINISTRUL CULTURII

Bogdan GHEORGHIU

 

 

 

 

 

PROIECT DE ACT NORMATIV

pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here