«Toate institutiile de credit autorizate de catre BNR sunt obligate sa participe la Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar» – precizeaza directorul Fondului, Eugen Dijmarescu

0
723
bani

baniDomnule Dijmarescu, suntem un popor cu spirit de economie? Ce spun statisticile anului 2008, cand inca oamenii nu simteau criza economica?
Nu cred ca se poate vorbi despre «un spirit de economie» specific poporului roman! Economisirea este un proces continuu, ale carui nivel si intensitate depind – in primul rand – de conditiile sociale si economice existente la un moment dat in economie, precum si de predictiile in legatura cu evolutia acestora, pe termen scurt si mediu.

 In cadrul acestora, un element important este acela al evolutiei nivelului veniturilor populatiei, siguranta si perspectiva obtinerii lor, pe termen mediu si lung. Din studiile efectuate, a rezultat de asemenea ca – in cadrul comportamentului de economisire al populatiei – exista diferentieri pe categorii de varsta, ocupatie profesionala, gradul de instruire etc. Studiul comportamentului de economisire al populatiei a scos in evidenta faptul ca tocmai in perioadele mai grele din punct de vedere financiar – adica, de criza – populatia are tendinta de a reduce cheltuielile, preferand sa economiseasca, tocmai din teama pentru pierderea locului de munca si pe cale de consecinta, a sursei principale de venit. in anul 2008, valoarea depozitelor garantate apartinand populatiei a crescut comparativ cu 2007 cu 22%, iar numarul deponentilor garantati, cu 4,4%.

Venind in actualitate, criza la romani se simte anul acesta si prin puterea mai scazuta de a face economii?

Nu as putea spune asta! in ceea ce priveste anul 2009, din analiza datelor pe primele 9 luni se constata ca – in comparatie cu aceeasi perioada din anul precedent – s-a inregistrat o crestere a valorii totale a depozitelor garantate ale persoanelor fizice cu 17,1%. La finele trimestrului III – 2009, valoarea depozitelor garantate ale persoanelor fizice era in suma de 91.131 mil. lei, in crestere cu 14,2%, fata de 31 decembrie 2008.

Cum poate veni Fondul de Garantare in sprijinul celor care economisesc bani prin banci?

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar a fost creat inca din anul 1996, inainte ca Romania sa fie admisa ca membru cu drepturi depline in UE. infiintarea acestuia a constituit, de fapt, una dintre masurile premergatoare, in domeniul financiar bancar, necesare pentru integrarea tarii noastre in Uniunea Europeana (UE). Modul de constituire si de functionare a acestuia a fost reglementat prin Ordonanta nr. 39, din 28 august 1996, care ulterior a suferit o serie de modificari si adaptari, determinate in principal de evolutia sistemului bancar din Romania, precum si in functie de reglementarile comunitare in domeniu, ultima fiind efectuata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2009. Potrivit prevederilor legale, persoanele care detin sume de bani depuse la institutiile de credit, precum si persoanele indreptatite la sume din respectivele depozite banesti au calitatea de “deponenti garantati”, cu exceptiile prevazute de lege. in aceasta calitate, acestia sunt indreptatiti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sa primeasca din partea Fondului o suma al carei cuantum este stabilit prin lege drept despagubire, in situatia in care institutia de credit la care erau depozitele banesti respective se afla in stare de insolventa si – ca urmare – in imposibilitatea de a rambursa, la cerere, respectivele sume catre depunatori.
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, in prezent, in cazul in care o institutie de credit (banca) este in imposibilitate de a onora, la cererea unui deponent, persoana fizica sau juridica, depozitele banesti pe care acesta le are depuse la respectiva institutie, suma in cauza poate fi obtinuta, cu titlu de compensatie, de la Fondul de Garantare, in limita unui plafon de maxim 50.000 euro. Fondul garanteaza, in limitele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare, depozitele banesti constituite la o institutie de credit apartinand atat persoanelor fizice, cat si juridice, in orice moneda. Suma cuvenita drept compensatie urmeaza sa fie platita celor indreptatiti dupa un interval de 20 zile lucratoare de la data la care autoritatea competenta a emis o decizie definitiva cu privire la starea de insolventa a respectivei institutii de credit. Este de mentionat faptul ca, daca un deponent garantat se afla sub urmarire penala pentru infractiunea de spalare de bani, Fondul poate suspenda plata compensatiei pentru acesta, la solicitarea organelor abilitate legal, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive. in conformitate cu prevederile legale in vigoare, institutiile de credit participante la Fond au obligatia sa puna la dispozitia deponentilor existenti sau potentiali informatii privind garantarea depozitelor, care sa se refere cel putin la: tipurile de depozite garantate, respectiv, excluse de la garantare, nivelul plafonului de garantare, modul de calcul al compensatiei, documentele, conditiile si formalitatile ce ar trebui indeplinite pentru a beneficia de repectiva compensatie.
De asemenea, institutia de credit are obligatia expresa de a-l informa pe respectivul deponent si cu privire la faptul ca depozitul banesc al acestuia nu intra in categoria celor garantate. Aceste categorii de depozite sunt expres prevazute de lege si se refera, printre altele, la: depozite la institutia de credit respectiva, apartinand, dupa caz, administratorilor acesteia, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor semnificativi, inclusiv membrilor familiilor acestora, respectiv, sot/sotie, precum si rudele si afinii de gradul intai, dar si ale tertelor persoane ce actioneaza in numele acestora etc. De asemenea, nu sunt garantate depozitele nenominative.

Toate institutiile bancare din Romania sunt inscrise la Fond sau sunt si banci….”descoperite”, din acest punct de vedere?

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, toate institutiile de credit autorizate de catre BNR sunt obligate sa participe la Fond si ca urmare, practic, acestea sunt membre ale Fondului. Calitatea de participant la schema de garantare, respectiv, de membru al Fondului implica obligatia pentru institutiile de credit respective de a participa la constituirea resurselor banesti ale Fondului, prin plata unor contributii anuale iar, pe de alta parte, dreptul deponentilor la respectiva institutie de credit de a beneficia de compensatii banesti, in cazul constatarii indisponibilizarii depozitelor banesti.
In conditiile in care Romania a devenit membru al UE cu drepturi depline, se impun cateva precizari. Astfel, depozitele plasate la sucursalele institutiilor de credit cu sediul in alte state membre, care opereaza in tara noastra, sunt garantate de schema din statul de origine, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila in acel stat. Pe de alta parte, o sucursala din Romania a unei institutii de credit, avand sediul intr-un alt stat membru, poate avea calitatea de participant la Fond, la cererea acesteia, in cazul in care in tara de origine a acesteia este stabilit un plafon de garantare inferior celui practicat in Romania si/sau o arie de garantare mai restransa decat in Romania. Este de mentionat ca, in astfel de situatii, participarea se face numai pentru diferenta de plafon de garantare si/sau de sfera de garantare.

Au fost cazuri de interventie a Fondului pentru a despagubi deponentii? Cate cazuri si care este suma totala?

Din pacate, economia Romaniei si – mai exact – sectorul bancar a trecut si printr-o astfel de experienta, inevitabila poate intr-o perioada de tranzitie de la un sistem economic la altul. Dupa cum se stie, la vremea respectiva, a primilor ani de tranzitie la economia de piata, lipsa de experienta si a unor reglementari si supravegheri bancare bine puse la punct au contribuit la intrarea unor banci in faliment. Pana la 30 iunie 2009, Fondul a efectuat plati de compensatii insumand 512,2 milioane lei, pentru despagubirea deponentilor persoane fizice, la un numar de sapte banci, care au intrat in faliment in perioada 1999 – 2006. Pentru bancile intrate in faliment in perioada 1999 – 2003, termenul de plata al compensatiilor – de 3 ani de la inceperea platilor – a expirat. incepand cu luna ianuarie 2007, Fondul a platit compensatii numai deponentilor (persoane fizice si juridice) la Nova Bank, o banca intrata in faliment in noiembrie 2006. Compensatiile pentru Nova Bank puteau fi solicitate Fondului pana la data de 9 ianuarie 2010..in tabelul urmator este prezentata situatia platilor de compensatii, la data de 30 iunie 2009:

Care este acum plafonul de garantare si cum se procedeaza pentru a primi despagubiri, daca o banca intra in faliment?

Plafonul de garantare reprezinta nivelul maxim al garantarii per deponent si per institutie de credit si care, in prezent, se situeaza la un nivel reprezentand echivalentul in lei a sumei de 50.000 euro. Echivalentul in lei al plafonului de garantare si respectiv al sumelor in valuta, care se iau in considerare la determinarea compensatiilor, se calculeaza prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de BNR la data la care depozitele au devenit indisponibile. Nivelul compensatiei ce urmeaza a fi efectiv platita unui deponent se determina prin deducerea din suma a tuturor depozitelor garantate detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit, la data la care depozitele au devenit indisponibile, a valorii totale a creantelor exigibile, la aceeasi data, la institutia de credit asupra respectivului deponent. Compensatia de platit, in astfel de situatii, este limitata la nivelul plafonului de garantare legal stabilit.
Este de mentionat faptul ca nu se datoreaza si nu se acorda compensatii pentru depozitele rezultate din tranzactii in legatura cu care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor. Stabilirea de catre Fond a existentei unor asemenea cazuri se face pe baza informatiilor primite de la autoritatile competente, de la institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanta, dupa caz. Un element important il constituie si faptul ca – pentru compensatiile primite – deponentii garantati sunt exceptati de la plata oricaror comisioane, taxe sau impozite. Potrivit prevederilor legale in vigoare, recent modificate in conformitate cu ultimele decizii luate la nivel Comunitar, plata compensatiilor trebuie sa inceapa in termen de cel mult 20 zile lucratoare de la data la care depozitele in cauza au devenit indisponibile. in cazuri absolut exceptionale, Banca Nationala a Romaniei poate – la solicitarea Fondului – sa prelungeasca termenul respectiv cu maxim 10 zile lucratoare. De asemenea, legea prevede si obligatia informarii corespunzatoare a deponentilor cu privire la: institutiile de credit mandatate sa faca plata compensatiilor, perioada in care se fac platile respective, procedura de obtinere a compensatiilor, in cazul in care acestea nu sunt solicitate in termenul stabilit, modalitatile de plata, documentele, conditiile si formalitatile necesare pentru obtinerea compensatiilor, precum si cu privire la procedura de solutionare a contestatiilor referitoare la listele pe baza carora se face plata compensatiilor. in ceea ce priveste creantele deponentilor – altele decat cele platite de Fond, in limita prevazuta de lege – vor putea fi compensate din averea institutiei de credit, in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

De unde are Fondul bani pentru despagubiri?

Fondul are ca resurse financiare principale contributiile institutiilor de credit, veniturile din investirea resurselor financiare si recuperarile din creantele Fondului, la institutiile de credit in faliment. Pe langa acestea, Fondul mai are posibilitatea, potrivit legii, de a contracta imprumuturi, inclusiv sub forma de linii de credit stand-by, de la institutiile de credit participante la schema de garantare si de a beneficia si de alte resurse. in situatii exceptionale, cand resursele mentionate sunt insuficiente pentru acoperirea platii compensatiilor, Guvernul pune la dispozitia Fondului, sub forma de imprumut, sumele necesare, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la solicitarea lor de catre Fond. Resursele financiare de care dispune Fondul pot fi investite in titluri de stat, titluri garantate de stat si titluri de valoare emise de Banca Nationala a Romaniei, precum si in depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente financiare ale institutiilor de credit din Romania. in plus, odata cu aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana, a devenit posibila si efectuarea de plasamente in titluri de stat emise de statele membre ale UE, titluri emise de bancile centrale ale acestora, precum si in titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii.
In conformitate cu prevederile legale, plasamentele Fondului sunt facute potrivit unei strategii anuale de expunere, stabilite de Consiliul de Administratie al Fondului si supusa aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, obiectivele principale urmarite fiind minimizarea riscurilor si lichiditatea plasamentelor, in timp ce randamentul acestora constituie un obiectiv complementar.

Care este valoarea totala a depozitelor garantate?

In expresie nominala, valoarea depozitelor garantate, la finele trim.III-2009 era de 126,1 mld. lei, in crestere cu 2,02% fata de trim.II-2009. in comparatie cu perioada similara din 2008, valoarea depozitelor garantate a inregistrat o crestere de 11,86%. Din totalul depozitelor garantate la finele trim.III-2009, 72,25% apartin persoanelor fizice, iar restul, pesoanelor juridice. Este de mentionat faptul ca 57,72% din valoarea depozitelor se incadrau in plafonul de garantare, precum si faptul ca depozitele garantate, denominate in lei, au ponderea cea mai mare, respectiv, 60,6%, comparativ cu cele exprimate in valuta, de 39,4%.
Ca tendinta, este de remarcat si faptul ca, fata de perioada similara din 2008, depozitele garantate denominate in moneda nationala au crescut cu 6,57 %, iar cele exprimate in valuta – cu peste 21%.
O recomandare, de final, pentru depunatori?…
Asa cum deja am precizat, Fondul garanteaza sume depuse de cel mult 50.000 euro/deponent/banca. Drept urmare, recomand depunatorilor care detin sume mai mari sa nu le depoziteze integral la o singura institutie bancara, ci sa le imparta pe „transe” de cel mult 50.000 euro (sau echivalent lei), pe care sa le depuna in banci diferite. ( Daniel Negut )

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here