BDCE și Primăria Sectorului 6 al Municipiului București își unesc forțele pentru a construi un spital de ultimă generație

0
1229

București (31 mai) – Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) și Primăria Sectorului 6 al Municipiului București marchează astăzi un moment important, prin semnarea unui acord de împrumut de 72,9 milioane de Euro, garantate din Fondul InvestEU, care va permite construirea unui spital de tip „greenfield”.

 

Acordul semnat de Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu și de Vice-guvernatorul BDCE pentru Țările din Grupul de Interes Tomáš Boček reprezintă angajamentul comun pentru îmbunătățirea infrastructurii din domeniul medical din România. Se preconizează că lucrările de construcție pentru noul spital vor dura trei ani, iar bugetul total aferent este de 145,8 milioane de Euro. Împrumutul BDCE va fi susținut și prin grantul acordat prin Platforma de consiliere InvestEU, în cuantum de 1,8 milioane de Euro, în vederea finanțării cheltuielilor aferente managementului de proiect pe durata fazei de pregătire și proiect, pentru a asigura astfel alinierea cu cele mai bune practici.

Acest spital din Sectorul 6 a fost proiectat pentru a răspunde nevoilor populației locale și este primul spital public de asemenea dimensiuni care urmează să fie construit de o primărie din România; mai mult, este primul spital generalist de stat, construit în București de o autoritate publică locală, în ultimii 45 de ani. Proiectul urmează să fie derulat prin contract de tip DBEM (Design-Build-Equip and Maintain/Proiectare, Execuție, Echipare și Mentenanță) pentru a evita întârzieri la livrarea spitalului. Proiectul a fost întocmit cu sprijinul TUD Group, consultantul financiar și tehnic implicat în proces de la concepere până la perfectarea financiară.

„Sunt foarte emoționat, acesta este proiectul vieții mele, proiectul meu de suflet. Avem teren, deja am îngropat rețelele de utilități, cumva șantierul a început. Acum are și finanțare! Un proiect este serios în momentul în care are finanțare, altfel, este doar o idee, o intenție”, a declarat primarul Sectorului 6 – Ciprian Ciucu.

 

„Suntem mândri să sprijinim acest proiect ambițios, care subliniază angajamentul nostru de a îmbunătăți accesul la servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii Municipiului București și, în special, pentru segmentele dezavantajate de populație” a declarat Tomáš Boček, Vice-guvernatorul BDCE pentru Țările din Grupul de Interes.

 

Noul spital este pregătit să îmbunătățească semnificativ serviciile medicale cu peste 300 de paturi, incluzând opt secții, opt săli de operație, șapte săli de nașteri și un compartiment de primiri urgențe de top.

 

Serviciile medicale se vor axa pe proceduri minim invazive și pe tratarea pacienților în ambulatoriu, pe cât posibil, pentru a evita internările care nu sunt necesare. Această gamă largă de servicii în ambulatoriu va fi completată de servicii cu spitalizarea în domenii identificate precum chirurgie, neonatologie, ginecologie-obstetrică, cardiologie, medicină internă, neurologie și terapie intensivă.

Spitalul va îmbunătăți semnificativ serviciile de sănătate, oferind peste 300 de paturi, opt secții, opt săli de operație, șapte săli de nașteri și un departament de urgență de top. Este primul proiect de spital realizat de o primărie din România în ultimii 45 de ani. BDCE a oferit sprijin continuu pentru acest proiect de spital, sănătatea fiind unul dintre sectoarele sale prioritare de investiții.

Contacte Media:

Despre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

BDCE este o bancă de dezvoltare multilaterală cu un mandat exclusiv social din partea celor 43 de state membre. BDCE finanțează investiții în sectoarele sociale, inclusiv educație, sănătate și locuințe accesibile, cu accent pe nevoile persoanelor vulnerabile. Printre Împrumutați se numără guverne, autorități locale și regionale, bănci de stat și private, organizații non-profit și alte entități. Ca bancă multilaterală cu rating de credit triplu-A, BDCE se finanțează pe piețele internaționale de capital. Aprobă proiectele conform unor criterii stricte de ordin social, de mediu și de guvernanță și oferă asistență tehnică. În plus, BDCE primește fonduri de la donatori pentru a-și completa activitățile.

BDCE și România

România s-a alăturat BDCE în 1996 și, de atunci, Banca a aprobat, în total, 44 de proiecte în valoare totală de 2,5 miliarde de Euro, în beneficiul instituțiilor suverane, sub-suverane și financiare.

Portofoliul BDCE în România include în prezent 21 de proiecte, în valoare totală de 1,7 miliarde de Euro, în diverse sectoare precum reabilitarea clădirilor culturale, locuințe sociale, infrastructura penitenciarelor, infrastructură pentru gospodărirea apelor, prevenirea inundațiilor, sănătate, educație, micro-finanțare și infrastructură municipală. Doar în 2023, au fost aprobate patru noi proiecte, în valoare de 163 milioane de Euro, inclusiv cel din Sectorul 6 al Municipiului București.

România a beneficiat, de asemenea, de șase granturi de la BDCE în valoare totală de 3,9 milioane de Euro, inclusiv patru aprobate în 2022, pentru a veni în  sprijinul modului de reacție la fluxul de imigranți care au ajuns în România fugind de războiul din Ucraina.

 

 

 

 

 

 

 

EN – Press Release

 

CEB and Sector 6 in Bucharest join forces to build a state-of-the-art hospital

 

Bucharest (31 May) – The Council of Europe Development Bank (CEB) and Bucharest Sector 6 Municipality marked a significant milestone today with the signing of a €72.9 million loan agreement, backed by the Invest EU Fund, which will enable the construction of a greenfield hospital.

 

The agreement, signed by Sector 6 Mayor Ciprian Ciucu and CEB Vice-Governor for Target Group Countries Tomáš Boček, signifies a joint commitment to enhance healthcare infrastructure in Romania. The construction of this new hospital is expected to last three years, with a total budget of €145.8 million. The CEB loan will also be bolstered by an InvestEU Advisory Hub grant, in the amount of €1.8 million, to fund the project management expenses during the preparatory and design phase, so as to ensure adherence to best practices.

This Sector 6 hospital has been designed to respond to the needs of the local population and is the first public hospital of this size to be developed by a municipality in Romania; additionally, it is the first state general hospital built in Bucharest by a local public authority in the last 45 years. The project will be developed through a Design-Build-Equip-and-Maintain contract to avoid delays in the hospital delivery. The project has been prepared with the support of TUD Group, financial and technical adviser from the conception to financial close.

„I am very excited; this is the project of my life, my passion project. We have the land, we’ve already buried the utility networks, so the construction site has somehow begun. Now it also has funding! A project becomes serious when it has funding; otherwise, it is just an idea, an intention.” said Ciprian Ciucu, Mayor of Sector 6 of the Municipality of Bucharest.

 

„We are proud to support this ambitious project, which underscores our commitment to improving access to quality medical services for all Bucharest residents and, in particular, for the underserved populations,” said Tomáš Boček, CEB Vice Governor for Target Group Countries.

 

The new hospital is poised to significantly improve healthcare services with over 300 beds, encompassing eight departments, eight operating rooms, seven birthing rooms and a top-tier emergency department.

 

Medical services will focus on minimally invasive procedures and treating patients in outpatient care, when possible, to avoid unnecessary hospitalization. This offering of outpatient services will be complemented by inpatient services in the identified areas such as surgery, neonatology, gynecology-obstetrics, cardiology, internal medicine, neurology and intensive care.

 

The hospital will significantly improve healthcare services, providing over 300 beds, eight wards, eight operating rooms, seven birthing rooms, and a top-tier emergency department. It is the first hospital project to be carried out by a municipality in Romania in the last 45 years. The CEB has offered continued support on the hospital project, with healthcare being one of its priority investment sectors.

 

Media Contacts:

About the CEB

The Council of Europe Development Bank (CEB) is a multilateral development bank with an exclusively social mandate from its 43 member states. The CEB finances investment in social sectors, including education, health and affordable housing, with a focus on the needs of vulnerable people. Borrowers include governments, local and regional authorities, public and private banks, non-profit organizations and others. As a multilateral bank with a triple-A credit rating, the CEB funds itself on the international capital markets. It approves projects according to strict social, environmental and governance criteria, and provides technical assistance. In addition, the CEB receives funds from donors to complement its activities.

The CEB and Romania

Romania joined the CEB in 1996 and since then, the Bank has approved a total of 44 projects for a total of €2.5 billion benefitting the sovereign, sub-sovereign and financial institutions.

 

The CEB portfolio in Romania currently includes 21 projects, for a total of €1.7 billion, across a variety of sectors such as the rehabilitation of cultural buildings, social housing, penitentiary infrastructure, infrastructure for water management, flooding prevention, healthcare, education, microfinance and municipal infrastructure. In 2023 alone, four new projects were approved, worth €163 million, including the one to Bucharest Sector 6.

 

Romania also benefitted from six grants from the CEB for a total of €3.9 million, including four approved in 2022, including to support the response to the migrants arriving in Romania fleeing the war in Ukraine.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here